Галерия

Контакти

Закупуване и доставка на машини и оборудване за подобряване на производствената дейност на “ПЪЧКОВ” ООД

Предметът на настоящата процедура включва доставката на дълготрайни материални активи в рамките на проекта. В рамките на процедурата ще се избере изпълнител/изпълнители за доставка на описаното в проекта оборудване. Процедурата ще се проведе при обявяване на обособени позиции, за да се предостави възможност за участие на по-голям брой кандидати. След провеждането на процедурата документацията от избора ще бъде предоставена на управляващия орган за съгласуване. В случай на констатирани нередности ще се предприемат незабавни мерки за отстраняването им, а при невъзможност процедурата ще се проведе наново при спазване на указанията на управляващия орган. Процедурата предвижда закупуването и доставката на планираното за придобиване в рамките на проекта оборудване с индикативни стойности: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. Широкоформатен принтер – 1бр; 2. Ламинатор – 1бр; 3. CNC обработващ център – 1бр; Резултати от изпълнението на дейността: – закупени дълготрайни материални активи съгласно подробно описаните в бюджета; – доставени машини; – въведено в експлоатация работещо оборудване, обучен персонал за експлоатацията му; – подобряване производствения капацитет на предприятието чрез увеличаване и подобряване капацитета на произведената продукция.