Галерия

Контакти

Европа инвестира в селските райони

Целта на настоящия инвестиционен проект на „ПЪЧКОВ“ ООД е подобряване на производствения капацитет на дружеството, което ще доведе до устойчивата и качествена заетост и икономическо развитие на територията на МИГ – Средец. Общата цел ще бъде постигната посредством реализиране на специфични конкретни цели в проекта, а именно: – Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на икономическите дейности; – Подкрепа за инициативи целящи използването на местни продукти и услуги; – Развитие на практики и модели за добро управление. Постигането на горепосочените цели, заложени в настоящия инвестиционен проект на „ПЪЧКОВ“ ООД ще допринесе за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ – Средец, а именно: 1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; 2. Подобряване конкурентоспособността на предприятието за повишаване качеството на живот и условията за бизнес: 3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности на територията на МИГ; 4. Развитие и стимулиране на предприемачеството и устойчив бизнес; 5. Развитие на местните продукти и услуги. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение ще се постигне цялостно повишаване на производствения капацитет на предприятието и ще се подобри качеството на произвежданите продукти. По този начин дружеството ще се създаде устойчив бизнес, което ще спомогне за икономическото развитие на територията на МИГ- Средец. Успешната реализация на дейностите по проекта ще имат комплексен положителен ефект върху цялостния производствен процес, конкурентоспособността на вътрешния пазар и финансовите резултати на предприятието.

Публична покана за доставка на газов мотокар – 1бр

28.04.2023 г.